Most

Rynek Lądowy

Firma POLAM-REM S.A. od ponad 50 lat prężnie działa na rynku lądowym. Posiada bogate doświadczenie w produkcji i dystrybucji opraw przemysłowych, wnętrzowych oraz ulicznych.

zobacz więcej

Statek

Rynek Morski

Lata współpracy ze stoczniami polskimi, jak również z wieloma zagranicznymi sprawiły, iż POLAM-REM S.A posiada niezwykle cenną wiedzę odnośnie projektowania oświetlenia i wyposażenia niemal każdego morskiego obiektu.

zobacz więcej

Strefy zagrożone wybuchem

Zagrożenie wybuchem w warunkach przemysłowych związane jest z wydobyciem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i magazynowaniem substancji palnych. Pojawia się również w następstwie procesów technologicznych w których stosowane są substancje z natury niepalne.
Mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych w której, po wystąpieniu zapłonu, następuje rozprzestrzenienie się palenia na całą mieszaninę nazywamy Atmosferą Wybuchową.
Jeżeli w takiej atmosferze wybuchowej nastąpi zapłon, wywoła to wybuch, który może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i instalacji produkcyjnych.

Podział urządzeń dla strefy Ex w/g dyrektywy ATEX

I - urządzenia przeznaczone do użytku w zakładach górniczych w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie
wybuchem pyłu węglowego.
II - urządzenia przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych innych niż zakłady górnicze.

Podgrupy wybuchowości gazów palnych i par cieczy grupy II

IIA - Grupa propanowa (np.: aceton, alkohol metylowy i etylowy)
IIB - Grupa etylenowa (np.: etylen, siarkowodór)
IIC - Grupa wodorowa (acetylen, wodór, dwusiarczek węgla)

Podział gazów palnych i par cieczy na grupy wybuchowości ustalony jest laboratoryjnie na podstawie maksymalnego doświadczalnego bezpiecznego prześwitu (MESG) i wartości stosunku minimalnego prądu zapalenia badanego gazu lub pary do minimalnego prądu zapalenia metanu laboratoryjnego (MIC).

Minimalna temperatura samozapłonu - najniższa temperatura ogrzanych ścianek naczynia, oznaczona w określonych warunkach badania w której następuje zapalenie palnej substancji w postaci mieszaniny gazu lub pary z powietrzem.

Temperatura zapłonu - minimalna temperatura, przy której w określonych warunkach badania z cieczy wydziela się palny gaz lub para w ilości wystarczającej do natychmiastowego zapłonu z zastosowaniem efektywnego źródła zapłonu.

Klasa temperaturowa jest to maksymalna dopuszczalna temperatura do której może się ogrzać powierzchnia zewnętrzna urządzenia.

Klasa temperaturowa
Maksymalna temperatura powierzchni
Temperatura samozapłonu
T1 450oC > 450oC
T2 300oC > 300oC
T3 200oC > 200oC
T4 135oC > 135oC
T5 100oC > 100oC
T6 85oC > 85oC

 

Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem dzielone są na Strefy Zagrożenia.

Atmosfera wybuchowa
Strefa Zagrożona Wybuchem

jest mieszaniną powietrza z : gazy, ciecze i ich pary

G

 STREFA O

występuje stale, przez długie okresy czasu lub często

 STREFA 1

moze wystąpić w trakcie normalnego działania, sporadycznie

 STREFA 2

nie występuje w trakcie normalnego działania a gdy wystąpi trwa krótko

Atmosfera wybuchowa
Strefa Zagrożona Wybuchem

jest mieszaniną powietrza z :palne pyły

D

 STREFA 2O

występuje stale, przez długie okresy czasu lub często

 STREFA 21

moze wystąpić w trakcie normalnego działania, sporadycznie

 STREFA 22

nie występuje w trakcie normalnego działania a gdy wystąpi trwa krótko

 

Wybrane rodzaje budowy przeciwwybuchowej:

e" budowa wzmocniona - rodzaj budowy w której zastosowano dodatkowe środki zapewniające zwiększone bezpieczeństwo wobec możliwości powstania nadmiernej temperatury, występowania łuków i iskier na wewnętrznych i zewnętrznych częściach urządzeń elektrycznych, niewytwarzających iskier i łuków w czasie normalnej pracy.

d" budowa ognioszczelna - rodzaj budowy przeciwwybuchowej, w której elementy mogące wywołać zapłon atmosfery wybuchowej są zamknięte w osłonie wytrzymującej ciśnienie powstające podczas wewnętrznego wybuchu mieszaniny wybuchowej i zapobiegającej przeniesieniu się wybuchu do atmosfery wybuchowej, otaczającej osłonę.

n" - budowa przeznaczona dla urządzeń z grupy II kategorii 3. Minimalizująca ryzyko powstawania łuków elektrycznych, iskrzenia lub nagrzewania się powierzchni, a tym samym eliminująca możliwość zapłonu atmosfer wybuchowych. Dla urządzeń grupy II kategorii 3 wystarczy jako procedura oceny zgodności „wewnętrzna procedura zgodności' i deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta, bez konieczności „certyfikatu badania typu WE".

 

Karty katalogowe produktów w wykonaniu przeciwwybochowych firmy Polam-Rem S.A. cechowane są zgodnie z normą PN-EN 60079-0.